PENGENALAN

Hari raya haji dikaitkan dengan ibadah haji. Dalam Islam ia disebut Aidil Adha atau Hari Raya Qurban. Pada hari tersebut, umat Islam digalakkan mengadakan sembelihan qurban. Ini bermakna orang yang mengerjakan haji mahupun tidak digalakkan melakukan ibadah qurban. Qurban bermaksud menyembelih binatang ternakan (al-an’am) pada 10,11,12 Dzulhijjah.

Manakala ibadah aqiqah adalah menyembelih binatang ternakan (al-an’am) sempena menyambut kelahiran bayi sebagai tanda syukur atas kelahiran tersebut.

Kedua-dua ibadah ini adalah sama dari segi pensyariaatannya iaitu penyembelihan binatang ternakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, manakala yang membezakan antara keduanya pula ialah dari segi konsep. Ibadah qurban adalah sebagai lambang kesucian dan ketaatan Nabi Ibrahim a.s dan anaknya Nabi Ismail a.s terhadap Allah S.W.T, manakala aqiqah pula adalah lambang kesyukuran dan penebusan kerana kelahiran bayi menyembelih binatang (al- an-a’m) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam bidang pendidikan, kedua-dua tajuk ini dimasukkan dalam salibus matapelajaran Pendidikan Islam di sekolah dalam pelajaran 15 dan 16 bahagian ibadat Tingkatan Empat. Kedua-dua tajuk ini perlu dijelaskan dengan mendalam pada para pelajar supaya mereka faham konsep sebenar kedua-duanya, hukum perlaksanaanya, syarat sah keduanya serta persamaan dan perbezaan antara kedunya. Disebabkan hal ini maka saya telah menggabungkan kedua-dua tajuk berkenaan di dalam laman pegajaran ini dengan harapan maklumat yang sedikit ini mampu membantu para pendidik sebagai penyediaan bahan pengajaran serta pemahaman para pelajar/pelayar.Berikut dinyatakan sama contoh bahan pengajaran yang boleh digunakan bagi tajuk ini:

---> Untuk contoh format rancangan mengajar sila klik di sini
---> Untuk meng"upload" nota berkaitan qurban sila klik download
---> Untuk meng"upload" nota berkaitan aqiqah sila klik download

PANDUAN PEMAHAMAN ANDA

TAJUK 1: QURBAN


DEFINISI QURBAN

Dari segi bahasa: qurban bermaksud sesuatu yang dikorbankan kerana Allah subhanahu wata‘ala.

Dari sudut syara
‘: qurban bermaksud menyembelih binatang tertentu pada Hari Raya Aidiladha dan hari tasyrik, iaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk beribadat atau menghampirkan diri kepada Allah s.w.tSebagaimana firman Allah dalam Surah al-Kauthar (108:2)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Maksudnya: “Maka kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah qurban (sebagaitanda syukur)”

HUKUM PERLAKSANAAN QURBAN

(1). Qurban hukumnya sunnah, tidak wajib.

Imam Malik, Asy Syafi’i, Abu Yusuf, Ishak bin Rahawaih, Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm dan lainnya berkata,

”Qurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu (kaya), bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya (muqim), dalam perjalanan (musafir), maupun dalam mengerjakan haji.” (Matdawam, 1984)

- Dasar kesunnahan qurban antara lain
i. firman Allah SWT :
“Maka dirikan (kerjakan) shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah.” (TQS Al Kautsar : 2)
ii. “Aku diperintahkan (diwajibkan) untuk menyembelih qurban, sedang qurban itu bagi kamu adalah sunnah.” (HR. At Tirmidzi)
iii. “Telah diwajibkan atasku (Nabi SAW) qurban dan ia tidak wajib atas kalian.” (HR. Ad Daruquthni)

(2). Orang yang mampu berqurban tapi tidak berqurban, hukumnya makruh.

Sabda Nabi SAW :“Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sollat kami.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim, dari Abu Hurairah RA. Menurut Imam Al Hakim, hadits ini shahih. Lihat Subulus Salam IV/91)

- Perkataan Nabi (janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat shalat kami) adalah suatu celaan (dzamm), iaitu tidak layaknya seseorang yang tak berqurban padahal mampu untuk mendekati tempat solat Aidil Adhha. Namun ini bukan celaan yang sangat/berat (dzamm syanii’) yang termasuk dalam hukum fahisyah (keji), atau min ‘amalisy syaithan (termasuk perbuatan syaitan), atau miitatan jaahiliyatan (mati jahiliyah) dan sebagainya. Lagi pula meninggalkan solat Aidil Adhha tidaklah berdosa, sebab hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka, celaan tersebut mengandung hukum makruh, bukan haram (lihat ‘Atha` ibn Khalil, Taysir Al Wushul Ila Al Ushul, hal. 24; Al Jabari, 1994).
(3). Namun hukum qurban dapat menjadi wajib, jika menjadi nadzar seseorang, sebab memenuhi nadzar adalah wajib

Sebagaimana hadith Nabi s.a.w:

“Barangsiapa yang bernadzar untuk ketaatan (bukan maksiat) kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya.” (lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah XIII/157).
-Qurban juga menjadi wajib, jika seseorang (ketika membeli kambing, misalnya) berkata,”Ini milik Allah,” atau “Ini binatang qurban.” (Sayyid Sabiq, 1987; Al Jabari, 1994).

WAKTU PENYEMBELIHAN

(1). Ibadah qurban dilakukan pada hari-hari Tasyrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di sini dinyatakan beberapa hadith dan pendapat mengenai waktu penyembelihan dilaksanakan:

i. Haiwan qurban disembelih setelah selesai solat Aidil Adha.

Dalilnya:
Dari Barra bin Azib r.a, ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya perkara yang pertama kita mulai pada hari ini adalah kita solat kemudian menyembelih. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, dia telah mendapatkan sunnah kami. Dan barang siapa yang telah menyembelih (sebelum solat), maka sesungguhnya sembelihan itu adalah daging yang diperuntukkan bagi keluarganya, bukan termasuk haiwan qurban sedikitpun." (HR. Muslim no. 1961).

(2). Diperbolehkan untuk mengakhirkan penyembelihan (menyembelih pada hari kedua dan ketiga setelah hari raya) Sebagaimana diterangkan dalam hadith:
i. Dari Nabi s.a.w bahawasanya beliau bersabda:
"Setiap hari tasyriq ada sembelihan" (HR. Ahmad 4/8 dari Jubair bin Muthim r.a, dan dihasankan oleh Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid dalam Ahkamul iedain).

ii. Berkata Ibnul Qayyim:
"(Kebolehan menyembelih di hari-hari tasyriq) adalah pendapat Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah"

iii. Imam Ahmad berkata:
"Ini adalah pendapat lebih dari satu sahabat Nabi Muhammad s.a.w, dan Al-Atsram menyebutkan diantaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abas r.a." (Zadul Maad 2/319).

A. Qurban di luar waktunya

(3). Namun begitu, jika penyembelihan dilakukan di luar waktunya kerana suatu sebab yang menghalang maka, ia adalah dibolehkan.

-Sebagai contoh, haiwan yang hendak diqurbankan hilang daripada kandangnya tanpa menunjukkan bahawa ia adalah perbuatan tuan punya haiwan qurban ytersebut, dan haiwan itu ditemukan selepas habis waktu penyembelihan qurban.

- Penyembelihan qurban, diwakilkan pada orang lain dan ternyata orang yang menjadi wakil twersebut lupa dan teringat selepas waktu qurban berakhir.
Untuk permasalahan ini, dibolehkan berqurban di luar waktunya berdasarkan qias orang yang tertidur dan lupa melaksanakan solat sehingga waktunya berakhir. (maka orang ini cukup menunaikan solat apabila ia sudah bangun dan baru teringat).

B. Qurban waktu malam atau siang

-Dibolehkan berqurban pada waktu malam ataupun siang. Namun demikian, menyembelih haiwan qurban di waktu siang adalah lebih diutamakan. Dan menyembelihnya selepas menunaikan solat Aidil Adha adalah lebih afdal.
- Semakin jauh perlaksanaan qurban itu dari hari Aidil Adha, maka keutamaannya makin berkurang. Hal ini kerana Allah memerintahkan supaya bersegera dalam melakukan kebaikan.

TEMPAT SEMBELIHAN

- Diutamakan, tempat penyembelihan qurban adalah berhampiran dengan tempat solat Aidil Adha di mana kita solat (misalnya lapangan atau masjid), hal ini kerana Rasulullah SAW berbuat demikian (HR. Bukhari). Tetapi itu tidak wajib, kerana Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri (HR. Muslim). Sahabat Abdullah bin Umar RA menyembelih qurban di manhar, iaitu pejagalan atau rumah pemotongan hewan (Abdurrahman, 1990).

;;